Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.MAMC

Projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“

 imamc.logo.PNG

 i.MAMC projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau  i.MAS) projektų programos dalių.

 imas tikslai3.png

i.MAMC projekto tikslas  gerinti mokesčių administravimą, diegti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, stiprinant Valstybinės mokesčių inspekcijos analitinius gebėjimus.

i.MAMC projektą įgyvendina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atrankos ir paramos auditui departamente įkurtas naujas Analitinio modeliavimo skyrius.

i.MAMC projekto trukmė – 3 m.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. birželio 27 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. birželio 26 d.

i.MAMC projekto partneriai: Vilniaus universitetas ir Kauno technologijos universitetas.

uni_logo.PNG

i.MAMC projekto apimtis:

Mikro analizės kryptis:
Tyrimo objektas – mokesčių mokėtojas;
Tikslas  tipizuoti MM elgseną mokestinių prievolių vykdymo srityje, identifikuoti su ja susijusias rizikas bei parinkti tinkamiausius MM kontrolės ir / ar stebėsenos veiksmus;
Priemonės – duomenų analizės, klasterizavimo ir statistinio modeliavimo metodai;
Laukiamas rezultatas  MM mikro lygmens analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodika.

Makro analizės kryptis:
Tyrimo objektas – makroekonominiai reiškiniai; 
Tikslas – nustatyti priklausomybes tarp šių reiškinių ir nacionalinio biudžeto pajamų; įvertinti mokesčių atotrūkį;
Priemonės – matematiniai prognozavimo ir modeliavimo metodai;
Laukiamas rezultatas  makro lygmens mokesčių administravimo analizės metodika.

Elgsenos analizės kryptis:
Tyrimo objektas – esami ir potencialūs MM;
Tikslas – ištirti priemones, kurios padėtų padidinti MM savanoriško mokestinių prievolių vykdymo lygį ir padidintų MM sąmoningumą;
Priemonės – socialiniai tyrimai ir eksperimentai;
Laukiamas rezultatas – Savanoriško prievolių vykdymo skatinimo gairės 2019–2023 m.

Svarbiausi i.MAMC projekto uždaviniai
imamc tyrimai2.png

Bendras i.MAMC projekto darbų planas
 imamc grafikas.png

Sėkmingos i.MAMC projekto pabaigos kriterijai

Sukurtos pagrindinių mokesčių atotrūkio vertinimo metodikos, reguliariai atnaujinami duomenų rinkiniai bei programiniai kodai, realizuojantys šias metodikas.
Sukurta MM elgsenos, rizikos vertinimo ir valdymo metodika, įdiegtos programinės priemonės, realizuojančios metodikos rekomendacijas bei sukurti ir palaikomi būtini duomenų rinkiniai.
Parengtos rekomendacijos, kaip turi būti įgyvendinamos ištirtos, kaštų-naudos principu įvertintos ir grynąją naudą teikiančios priemonės, skirtos didinti savanoriško mokestinių prievolių vykdymo lygį bei MM sąmoningumą, parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas.


 esVmi.PNG

Projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“
Daugiau informacijos apie i.MAMC projektą gali suteikti:
Projekto vadovas Valdas Buginskis (tel. (8 5) 2194 288, mob. 8 618 86810, el. p. [email protected]) arba
AMS vedėjas Vytenis Zaskevičius (tel. (8 5) 2668 208, mob. 8 686 57704, el. paštas: [email protected]).

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...