Processing...
Processing...
Processing...
Jūsų naršyklės versija nepalaikoma, todėl galite matyti iškreiptą vaizdą arba dalis funkcionalumo gali būti neprieinama.
Processing...
Processing...

Apie i.KON


PROJEKTAS „Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio sukūrimas ir diegimas“


i.KON projektas– vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) projektų programos dalių.

Projekto tikslas – didinti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklos efektyvumą, automatizuojant kontrolės procesų valdymą.

Projekto uždavinys - automatizuoti kontrolės procesų valdymą, kuris prisidėtų prie mokesčių administravimo efektyvumo didinimo, renkant ir analizuojant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų informaciją bei operatyviau reaguojant į analizės metu nustatytas rizikas ir trūkumus.

Įgyvendinus Projektą, bus pasiekti šie rezultatai:

Projektu bus padidintas VMI veiklos efektyvumas, automatizuojant kontrolės procesų valdymą, sukuriant ir įdiegiant išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemį, leidžiantį efektyviau valdyti VMI žmogiškuosius išteklius ir užtikrinantį visų naujausių gaunamų duomenų panaudojimą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės tikslais, tokiu būdu užtikrinant mokestinių pažeidimų prevenciją bei didinant mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą.

Projekto įgyvendinimas užtikrins neatitikimų/pažeidimų nustatymą, pagrįstą VMI turimais duomenimis, greitesnį ir efektyvesnį gaunamų duomenų apdorojimą, tiksliau atliekamą mokestinės rizikos vertinimą, savalaikį neatitikimų/pažeidimų nustatymą ir eliminavimą, tikslingai nukreipiant poveikio priemones, atliekant savalaikį pažeidimų nustatymą, leisiantį atlikti rezultatyvius kontrolės veiksmus bei užkirsti kelią tolimesniems mokestiniams pažeidimams.

Iš esmės pasikeis mokesčių mokėtojų kontrolės vaidmuo šalyje ir VMI, bus pereinama nuo klasikinės kontrolės prie operatyvia informacija grįsto mokesčių surinkimo užtikrinimo, išlaikant operatyvaus patikrinimo galimybę su labai greitu reagavimo laiku. Tokiu būdu didės VMI darbo efektyvumas bei mažės fizinių patikrų pas sąžiningus mokesčių mokėtojus būtinybė ir trukmė.

Bendras i.KON projekto darbų planas:

i.KON.png

Projekto biudžetas: 1.448.849 Eur
Planuojama bendra projekto trukmė – 20 mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 20 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. vasario 20 d.

Projektas „Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio sukūrimas ir diegimas“

finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Daugiau informacijos apie i.KON projektą gali suteikti
Projekto vadovė Vaida Eidimtienė

(tel. (85) 2668 233, el. p. [email protected])

Processing...
Processing...
Processing...
Processing...